• slidebg1
  YKY BAĞIMISZ DENETİM
   
   
  BAĞIMSIZ DENETİM
  Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları
 • slidebg1
  YKY BAĞIMISZ DENETİM
   
   
  VERGİ İNCELEMESİ
  Vergi incelemesi ve vergi davalarına ilişkin danışmanlık hizmetleri.
 • slidebg1
  YKY BAĞIMISZ DENETİM
   
   
  TASDİK HİZMETLERİ
  Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin ve Eklerinin Tasdiki

YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

KONU: 2020 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
Bu sirkülerimiz, yılsonuna yaklaştığımız bugünlerde defter tasdiklerine ve ticaret sicil tasdiknamesine ilişkin hatırlatmalarda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.
Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2020 yılında kullanacakları tasdike tabi defterlerini en geç Aralık ayı sonuna kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2020 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki
Vergi Usul Kanununun Tasdike Tabi Defterler başlıklı 220 nci maddesinde tasdike tabi defterler; yevmiye ve envanter defterleri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, imalat ve istihsal vergisi defterleri (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil), nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, serbest meslek kazanç defteri olarak belirtilmiştir.
Anılan Kanun’un Tasdik Zamanı başlıklı 221 inci maddesinde ise bu defterleri kullanacak olanların, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye zorunlu oldukları açıklanmıştır:
·         Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
·         Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
·         Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
·         Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya çeşitli sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.
Yukarıda da görülebileceği gibi hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2020 yılında kullanacakları defterleri en geç Aralık ayı sonuan kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
Diğer taraftan, aynı Kanun’un Tasdiki Yenileme başlıklı 222 nci maddesinde defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenlerin Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenlerin bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye zorunlu olduklarına hükmedilmiştir.
2. Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları
Türk Ticaret Kanunu’nun defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca fiziki ortamda tutulan;
·         Yevmiye defteri,
·         Defteri kebir,
·         Envanter defteri,
·         Pay defteri,
·         Yönetim kurulu karar defteri,
·         Genel kurul toplantı ve Müzakere defterinin
açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılacaktır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) notere yaptırılacaktır.
Ayrıca pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecektir.
Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar), Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere yaptırılabilecektir.
Görüldüğü üzere, Türk Ticaret Kanunu’nda kapanış tasdikleri sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri ile sınırlandırılmış olup, envanter defteri için bu şekilde bir zorunluluk yer almamaktadır.
3. Elektronik Defterler
Türk Ticaret Kanununun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacaktır. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.
4. Defter Tasdikleri Özet Tablo
Defterlerin açılış ve kapanış onayları ile onay zamanlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 
Açılış Onayı Yapılacak Defterler Kapanış Onayı Yapılacak Defterler
Yevmiye defteri Yevmiye defteri
Defteri kebir -
Envanter defteri -
Pay defteri -
Yönetim kurulu karar defteri Yönetim ve müdürler kurulu karar defteri
Genel kurul toplantı ve müzakere defteri -
Damga vergisi defteri
Açılış onay zamanı Kapanış Onayı ve Şekli
· Kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce;
·         İzleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) noter tarafından yapılır.
·         Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar.
·         Pay defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar), Yönetim ve müdürler kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere yaptırılabilecektir.
Açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunlu olan defterler
Yevmiye defteri
Defteri kebir
Envanter defteri
Yönetim ve müdürler kurulu karar defteri
Damga vergisi defteri
Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek defterler
Pay defteri
Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
5. Noterlerce Ticaret Sicili Tasdiknamesinin İstenmesi
19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13. maddesinin 1.fıkrasında; “Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm gereğince defterlerin açılış onaylarında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesi noterlerce aranılacaktır.
Diğer taraftan, 27.1.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 16/6 maddesinde “Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre elinde sicil tasdiknamesi bulunanlardan, tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik yapmasına gerek olmayanlar mevcut belgelerini notere ibraz edebileceklerdir.
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Ticaret Sicili Tasdiknamesi bulunmayan firmaların, ticaret sicil müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak bu belgeyi geç kalmadan almaları faydalı olacaktır.
 
Saygılarımızla.
 

YKY Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi; 1995 yılında Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN öncülüğünde Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı ve İbrahim GÖÇMEN tarafından kurulmuştur. 1995 Yılından 2002 Yılına kadar 3568 sayılı yasaya uygun olarak denetim ve tasdik hizmetleri sunan şirketimiz 2002 yılında YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ olarak yeniden örgütlenmiştir. 2006 yılından itibaren Müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek adına Yeminli Mali Müşavirlik ile Bağımsız Denetim Şirketleri ayrılarak, Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri İLKEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş., Bağımsız Denetim Hizmetleri YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş. tarafından yürütülmektedir. 


Güncel Mevzuat

 

 

7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yasalaşt

2019-12-04

HİZMETLERİMİZ

Hakkımızda

Kurulduğu günden bu yana ülkemiz ekonomisinde yaşanabilecek hızlı değişimleri..

Devamı

Tarihçemiz

YKY Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi; 1995 yılında kurulmuştur Olup 2016 yılında bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerinin ayrıştırılması sonucunda Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri  İLKEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Şirketi altında yürütülmeye başlanmıştır.

Devamı

Misyon

Devamı